privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe mijn bedrijf, Hester Dam, Praktijk voor Zang & Pulsar Coaching,  omgaat met persoonlijke informatie van de bezoekers van de website en van leerlingen/coachees. Door ondertekening van een (les-) overeenkomst stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Hester Dam, Praktijk voor Zang & Coaching, zoals neergelegd in deze privacyverklaring.

Hester Dam, Praktijk voor Zang & Pulsar Coaching gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neem ik passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Identiteit van de onderneming

Hester Dam, Praktijk voor Zang & Coaching is
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27344541.

Contactgegevens
Bezoek- en postadres: Molenstraat 40, 2611 KB Delft
Telefoon: 0627001497
E-mail: info@hesterdam.nl

Met welk doel verzamel ik gegevens?
Ik registreer gegevens van gebruikers en leerlingen zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het email-adres, (mobiele) telefoonnummer en bij leerlingen tot 16 jaar de geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor de wettelijke administratie en het uitvoeren van mijn activiteiten als docent en coach zoals:

  • Het maken van lesafspraken;
  • Het afhandelen van de betaling;
  • Verzenden van de nieuwsbrief;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de les-/coachafspraken;
  • Je te informeren over wijzigingen.

Hester Dam Praktijk voor Zang & Pulsar Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

De gegevens worden bewaard in een leerlingen-register dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hesterdam.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Hester Dam Praktijk voor Zang, Adem & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@hesterdam.nl

Hester Dam Praktijk voor Zang, Adem & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hester Dam Praktijk voor Zang, Adem & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Contact via e-mail
Als je een mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden graag wil informeren over mijn activiteiten. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Gegevens van klanten en leveranciers blijven bewaard tot 7 jaar nadat een klant voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier een product of dienst heeft geleverd.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of wissen van je gegevens
Wil je weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wil je gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met info@hesterdam.nl

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Ook als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens kun je die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar info@hesterdam.nl. Heb je een klacht over de manier waarop wij met je gegevens omgaan dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van je persoonsgegevens?
Door gebruik te maken van mij dienstverlening ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat ik je persoonsgegevens nodig heb om het contract of overeenkomst uit te voeren Ben je niet akkoord met het verstrekken van je persoonsgegevens dan dien je dit voordat de overeenkomst wordt gesloten aan mij door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Laatste wijziging: 19 mei 2018